Các Bài Viết Về Chức Năng Hán Nôm của Bộ WinVNKey

 

Ngô Đ́nh Học

Email: hoc96@yahoo.com

Web: http://winvnkey.sf.net

Ngày 24 tháng 10 năm 2009

 

1.   lược cách nhập chữ Hán Nôm Bằng Bộ WinVNKey

 

Link toàn bài:       http://winvnkey.sf.net/hannom/SoLuocCachNhapChuHanNom-toanbo.htm

Tŕnh độ:   Dành cho người muốn tập Hán Nôm bằng WinVNKey.

Riêng phần Phụ lục dành cho người đă quen Hán Nôm. 

 

Sau đây phần tóm tắt các chủ đề bài viết này:

 

            Phần Chính

1.     lược

2.     Cách bật chức năng nhập Hán Nôm

3.     Cách nhập chữ Hán Nôm bằng âm Việt

4.     Cách nhập cụm chữ Hán Nôm

5.     So sánh cách nhập chữ đơn chữ phức

6.     Cách nhập chữ Hán bằng âm Pinyin

7.     Khi gặp trục trặc

8.     Kết luận

 

Phụ lục A:  Thắc mắc thường gặp khi Hán Nôm

A1. Khó khăn khi nhập chữ Nôm

A2. Cách nhập nhanh cụm chữ Hán Nôm bằng viết tắt

A3. Các kho dữ liệu Hán Nôm nằmđâu?

A4. Làm sao biết được số lượng chữ đơn hoặc phức trong mỗi kho dữ liệu?

A5. Thủ tục tái tạo kho dữ liệu

 

Phụ Lục B: Cách nhập chữ Hán Nôm từ cửa sổ khác

B1. Chế độ nhập chữ Hán Nôm gián tiếp

B2. Làm sao các phím chữ phi Hán Nôm?

B3. Bàn phím ảo Hán Nôm

B4. Cách cài đặt MS Word để nhập chữ theo cột từ phải qua trái

2.   Điều Chỉnh Mệnh Lệnh Hán Nôm

 

Link:         http://winvnkey.sf.net/hannom/DieuChinhMenhLenhHanNom.htm

Tŕnh độ:   Dành cho người đă rành Hán Nôm bằng WinVNKey

 

Bài này bàn về cách điều chỉnh các phím mệnh lệnh dùng để nhập Hán Nôm theo ư thích riêng của ḿnh. Sau đây phần tóm tắt các chủ đề của bài viết này:

 

  1. Lệnh hiển thị ?
  2. Nhập chữ từ nhiều kho dữ liệu khác nhau
  3. Lệnh hiển thị nổi
  4. Lệnh lặp lại từ Việt đă
  5. Hỗ trợ nhập chữ Unicode dưới dạng số 0h…/
  6. Phương pháp Tứ Giác Hiệu
  7. Dùng phím nóng để chọn lựa kho dữ liệu
  8. Làm sao thay đổi phím nóng? 
  9. Kết luận

 

3.   Cài đặt WinVNKey vào thư mục khác

 

Link:         http://winvnkey.sf.net/hannom/CaiDatWinVNKeyVaoThuMucKhac.htm

Tŕnh độ:   Dành cho người không rành WinVNKey

 

1.   Mục đích

2.   Thí dụ cụ thể

3.   Cách làm

4.   Làm sao chạy