Site in English

Bản tiếng Anh

Bộ gõ chữ Việt và chữ nhiều nước khác cho Windows

 

Hướng dẫn căn bản, cấp tốc:

Tải Xuống Winvnkey & Gõ Chữ Việt

 

A. Tải xuống WinVNKey

B. Cài đặt WinVNKey

C. Khởi động WinVNKey

D. Gõ chữ Việt

1.    Kiểu gõ dấu VIQR

2.    Kiểu gõ dấu VNI

3.    Kiểu gõ dấu Telex

4.    Kiểu gõ dấu Microsoft

5.    Kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS

E. Gõ chữ Việt trong game Audition

F. Gõ tắt chữ Việt theo phương pháp mới

 

 

A. TẢI XUỐNG WINVNKEY

  

WinVNKey miễn phí. Các phiên bản chính thức được chứa ở: http://winvnkey.sf.net . Vào trang này, nhấn chữ “Download” sẽ hiện ra một trang chứa các phiên bản chính thức của WinVNKey. Có 6 gói khác nhau:

 

-       3 gói hỗ trợ gõ chữ Hán/Nôm (with Han/Nom) dạng: EXE, RAR, ZIP.

-       3 gói không hỗ trợ Hán/Nôm (without Han/Nom) dạng: EXE, RAR, ZIP.

 

Nếu không cần gõ Hán/Nôm, có thể giảm thời gian tải xuống bằng cách chọn gói không có Hán/Nôm (without Han/Nom).

 

Bạn chỉ cần tải xuống một gói mà thôi. Thông thường bạn chỉ cần tải xuống gói có đuôi tận cùng bằng .EXE vì nó hỗ trợ cài đặt tự động. Tuy nhiên, việc cài đặt tự động có thể thất bại trên một số máy XP hoặc Vista. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải tải xuống gói tận cùng bằng zip hoặc 7z. Gói tận cùng bằng 7z cũng là một dạng nén như zip, nhưng kích thước nhỏ nhất.

 

Khi quyết định tải xuống gói nào, ta nhấn chuột phải ở gói ấy, xong chọn menu “Save Target As…”, sẽ hiện ra một khung “Save As”. Ở khung này, ta chọn thư mục (folder) mà ta muốn WinVNKey được lưu giữ, xong nhấn nút “Save” thì WinVNKey sẽ tải xuống vào thư mục vừa chọn.

 

B. CÀI ĐẶT WINVNKEY

 

Tải xuống xong thì giải nén và cài đặt vào máy.

(Nếu bạn rành computer thì bạn không cần đọc cách cài đặt này. Theo kinh nghiệm luôn luôn là Next , Yes , Finish, ... Còn nếu không thì bạn nên đọc sơ qua để tránh sai sót).

Mở thư mục (folder) có WinVNKey vừa tải xuống, nhấp chuột 2 lần vào file WinVNKey sẽ có khung hiện ra như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hình 1


Chọn “Yes” và sẽ hiện ra khung Setup tự động nhảy đến 100% như sau:

 

Click the image to open in full size.


Hình 2

 

Sau một vài giây, khung Setup tự biến mất và hiện ra khung khác như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hình 3


Chọn “Next” để tiếp tục cài đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hình 4

 

Chọn “Yes” để tiếp tục cài đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hình 5


Nếu muốn cài đặt WinVNKey trong thư mục chọn sẵn như liệt kê trong hình trên (C:\Program Files\TriChor\WinVNKey for NT), ta chọn “Next” để tiếp tục. Muốn cài đặt WinVNKey trong thư mục khác, hãy nhấn “Browse”. Nếu chọn “Next” sẽ hiện ra khung như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hình 6


Chọn “Next” để tiếp tục cài đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hình 7

 

Chọn “Next” để tiếp tục cài đặt.

 

Click the image to open in full size.

 

Hình 8


Đánh dấu vào 2 ô “Yes” và nhấn “Finish” để hoàn tất việc cài đặt vào máy.

C. KHỞI ĐỘNG WINVNKEY

Khởi động WinVNKey bằng cách nhấn các chữ: | Start > All Programs > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT | như hình sau đây:

 

 

Hình 9

 

Hoặc:
Khởi động WinVNKey bằng cách nhấn các chữ: | Start > C: > Program Files > TriChlor > WinVNKey for NT > winNT > winvnkey.exe |.

Bạn sẽ thấy biểu tượng chữ VN ở dưới thanh taskbar như thế này:

 

Click the image to open in full size.


Hình 10

 

Nhấn đôi vào biểu tượng đó, sẽ hiện ra Trang Chính (Main) của WinVNKey ở dạng Mặc định (Default) như hình sau. Nếu muốn đổi giao diện qua chữ Việt hoặc English thì ta nhấn nút “Run” (Chạy) và chọn.

 

http://vietpali.sourceforge.net/binh/GoThuongVaGoTatChuVietTrongGameAudition_files/image015.jpg

 

Hình 11: Trang chính WinVNKey ở dạng Mặc định (default).

 

Từ đây, bạn có thể điều chỉnh WinVNKey để gõ chữ Việt và chữ các nước khác.

 

D. GÕ CHỮ VIỆT

 

WinVNKey hỗ trợ nguyên tắc gõ chữ trước, dấu sau. Dấu có thể được gõ liền ngay sau mẫu tự hoặc gõ ở cuối từ và WinVNKey sẽ tự động đặt dấu đúng vào mẫu tự cần thiết.

WinVNKey có đến 18 kiểu gõ dấu, ta chọn kiểu gõ nào cũng được. Sau đây là cách dùng 5 kiểu gõ dấu thông dụng: VIQR, VNI, Telex, Microsoft, Tubinhtran-MS.

 

1. Kiểu gõ dấu VIQR

 

Đầu tiên, bạn phải khởi động WinVNKey bằng cách nhấn các nút: | Start > All Program > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT |, sẽ hiện ra trang Chính ở dạng mặc định của khung WinVNKey như hình sau đây (giống Hình 11 ở trên):

 

 

Hình 12: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu VIQR.

 

Nếu không thay đổi gì hết trong khung WinVNKey, bạn có thể gõ chữ Việt theo kiểu gõ VIQR. Đây là kiểu gõ mặc định (default) của WinVNKey.

Kiểu gõ VIQR (Vietnamese Quoted Readable) dùng dấu sẵn có trên bàn phím để gõ dấu chữ Việt.

 

 

Hình 13: Kiểu gõ dấu VIQR.

 

Ví dụ:              Phấn son tô điểm sơn hà
                        Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím:        Pha^’n son to^ ddie^?m so+n ha`

                        La`m cho ro+~ ma(.t dda`n ba` nu+o+’c Nam

 

2. Kiểu gõ dấu VNI

 

Nhấn mũi tên ở hộp “Kiểu gõ” trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ số 6. VNI như hình sau đây:

 

 

Hình 14: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu VNI.

 

Kiểu gõ VNI dùng các phím số để gõ dấu chữ Việt.

 

 

Hình 15: Kiểu gõ dấu VNI.

 

Ví dụ:              Phấn son tô điểm sơn hà
                        Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím:        Pha61n son to6 d9ie63m so7n ha2

                        La2m cho ro74 ma85t d9a2n ba2 nu7o71c Nam

 

3. Kiểu gõ dấu Telex

 

Nhấn mũi tên ở hộp “Kiểu gõ” trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ Telex 3 (kiểu tự do) như hình sau đây:

 

 

Hình 16: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Telex.

 

Kiểu gõ Telex dùng phím lặp, các mẫu tự không có trong chữ quốc ngữ hoặc vị trí các mẫu tự không có trong chữ quốc ngữ để gõ dấu chữ Việt.

 

 

Hình 17: Kiểu gõ dấu Telex.

 

Ví dụ:             Phấn son tô điểm sơn hà
                        Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím:        Phaasn son too ddieerm sown haf

                        Lafm cho rowx mawjt ddafn baf nuwowsc Nam

 

4. Kiểu gõ dấu Microsoft (còn có tên là TCVN6064).

 

Nhấn mũi tên ở hộp “Kiểu gõ” trong trang chính WinVNKey để chọn kiểu gõ Microsoft như hình sau đây:

 

 

Hình 18: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Microsoft.

 

Kiểu gõ Microsoft giúp ta gõ các ký tự có dấu â ê ô ă ư ơ đ được nhanh hơn vì chỉ cần gõ phím 1 lần.

 

 

Hình 19: Kiểu gõ dấu Microsoft.

 

Ví dụ:              Phấn son tô điểm sơn hà
                        Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím:        Ph28n son t4 0i36m s]n ha5

                        La5m cho r]7 m19t 0a5n ba5 n[]8c Nam

 

5. Kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS

 

 

Hình 20: Kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS.

 

Ví dụ:                 Phấn son tô điểm sơn hà
                          Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Gõ phím:           Ph61n son t8 di73m s]n ha2

                           La2m cho r]4 m95t da2n ba2 n[ ]1c Nam

 

Kiểu gõ Tubinhtran-MS giúp ta gõ các ký tự có dấu â ê ô ă ư ơ đ được nhanh hơn vì chỉ cần gõ phím 1 lần. Về cơ bản thì kiểu gõ Tubinhtran–MS giống như kiểu gõ Microsoft, chỉ khác qui ước phím mà thôi.

 

Làm sao gõ dấu kiểu Tubinhtran-MS?

Ta nhấn mũi tên ở hộp “Kiểu gõ” trong trang Chính để chọn kiểu gõ Tubinhtran-MS như hình sau đây:

 

 

Hình 21: Trang chính WinVNKey để dùng kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS.

 

Lưu ý: Điều chỉnh như trên thì không những ta có thể gõ dấu theo kiểu gõ Tubinhtran, mà còn có thể gõ nhanh một số phụ âm đầu như:

-       f bung ra ph ( vd: gõ fi → phi ) .

-       q bung ra qu ( vd: gõ qa → qua ).

-       j bung ra gi (vd: gõ ja → gia ).

-       k bung ra kh (nếu chỉ muốn k thì ta gõ nhanh 2 lần phím k. Lý do của sự chọn đặt này là vì phụ âm kh đứng trước tất cả nguyên âm trong khi k chỉ đứng trước: i, ê, e).

 

E. GÕ CHỮ VIỆT TRONG GAME AUDITION

 

Để gõ chữ Việt trong Audition, ta điều chỉnh trang chính WinVNKey như hình sau đây.

 

http://jin9x.biz/img/file/Teemh2t---594_au.bmp

 

Hình 22: Điều chỉnh WinVNKey để gõ chữ Việt trong game Audition.

 

·         Chế độ bàn phím: 1. Kết hợp tự động (chữ Việt)

·         Bộ chữ: 9. Vietnamese in Windows 1258

·         Kiểu gõ: VNI nếu thích kiểu gõ VNI, hoặc Telex 1 nếu thích kiểu gõ Telex. (hoặc chọn Telex 2, Telex 3, Telex 4, tùy ý. Chọn xong, nhấn chữ “Kiểu gõ” màu xanh thì sẽ hiện ra khung giải thích kiểu gõ ấy).

·         Cách kết hợp dấu: 5. Vần kiểu tự do (Gõ dấu tự do, kết hợp nếu là vần Việt).

 

Chọn xong, bấm nút OK cho có hình VN ở taskbar, rồi vào Audition gõ chữ Việt thoải mái, dù gõ tốc độ rất nhanh cũng không bị trục trặc gì.

 

F. GÕ TẮT CHỮ VIỆT THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

 

Ta gõ chữ tốc ký (theo ý tưởng của bài “Tốc ký chữ Việt”) nhưng nhờ phần mềm hoán chuyển nên máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.

Phương pháp mới này tiết kiệm hơn 40% số phím phải gõ. Ta tiết kiệm được nhiều hơn khi dùng chung phương pháp này với trang gõ tắt khác của riêng ta tự tạo. Phương pháp này đã được tích hợp trong bộ gõ WinVNKey.

 

Để hiểu phương pháp này, xin đọc bài “Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt” ở trang mạng Chữ Việt Nhanh: http://vietpali.sf.net/binh , hoặc ở đường dẫn sau: http://vietpali.sourceforge.net/binh/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm

 

oOo

 

 

 

- Tác giả: Ngô Đình Học & Trần Tư Bình

- Thiết kế Web: Trần Tư Bình